Паралакс 999 ЕООД
Наши марки:
Regal
Сладка царевица
на зърна
© 2007-2011 Паралакс 999 ЕООД
Contact
Референции
Паралакс 999 ЕООД е член на Българската Търговско-промишлена Палата.

Клиентски номер: 0000036281

Проверка за актуалната регистрация може да се направи на сайта на Доброволния единен търговски регистър на БТПП.
От началото на 2007 година Паралакс 999 ЕООД е член на GS1 - България.

Паралакс 999 ЕООД е член на GS1 - България под номер GLN: 3800218230001

GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света.
Какво е Системата GS1? Системата GS1 е система от глобални стандарти, които позволяват уникална идентификация на стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба, във всяка точка от веригата за снабдяване. Стандартите могат да се ползват от всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия, което води до по-ефективно проследяване на стоките.
Символът EAN-13 е най-разпространеният от всички GS1 символи. Използва се за автоматично сканиране на номерата GTIN-13 (баркодове).
С членството в GS1 България Паралакс 999 ЕООД има възможността да кодира стоки и да използвате всички други приложения на тези международни стандарти.

На сайта на организацията можете да проверите актуалността на данните.
Паралакс 999 ЕООД е регистрирана в Национална служба по зърното.

Идентификационен номер 155007090

Национална служба по зърното /НСЗ/ е специализирана административна структура към Министерство на Земеделието и Храните.
Дейността на Национална служба по зърното се осъществява на база Закон за съхранение и търговия със зърно, Закона за фуражите, Устройствения правилник на службата и всички подзаконови нормативни документи.
Тази законова база обхваща всички обекти от бранша, подлежащи на контрол – земеделски производители, търговци, зърнохранилища, публични складове и преработватели. НСЗ дава всяка година точна оценка за качеството на съответната реколта, консултира и обучава заетите в системата кадри. Лицензира, регистрира и пререгистрира търговци, съхранители и производители на зърно, зърнопродукти и комбинирани фуражи.

От 15 юли 2009г. Паралакс 999 ЕООД е регистрирана в EORI-BG регистъра на Република България.

EORI номера на Паралакс 999 ЕООД
е BGA115871319ZZZZ5

С цел постигане на по-голяма ефективност на въведените с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета мерки за повишаване на сигурността, е целесъобразно лицата да бъдат еднозначно идентифицирани чрез уникален общ идентификационен номер на територията на Европейската общност (ЕО).
Във връзка с това с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията се измени Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, като се създаде Глава 6 „Система за регистрация и идентификация”, с която се въведе законовата рамка, изискваща всеки икономически оператор и когато е уместно други лица, които в хода на своята дейност си взаимодействат с митническата администрация, да притежават EORI номер. Съгласно чл. 4к (1) от Регламент (ЕО) № 312/2009, EORI номерът се използва за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи.
От 1 юли 2009 година при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер.

На сайта на Агенция Митници можете да получите повече информация за регистрацията.
От 28 март 2011г. Паралакс 999 ЕООД е регистрирана в ДАМТН.

ДАМНТ е абревиатура за Държавна Агенция за Метрология и Технически Надзор


Изпълнява задачи, свързани със стандартизация и метрология.

На сайта на Агенцията можете да получите повече информация.
Официален вносител за България на:
Pescamar
Рибни консерви и морски дарове Пескамар от Испания